HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
5
July
2023

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske

Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger gjort i

Nye Giske Havfiske.

 Nye Giske Havfiske er omfattet av Åpenhetslovens regler. Rederiet har jobbet med internt prosedyreverk siden sommeren 2022, og formålet med denne redegjørelsen er å synliggjøre hvordan rederiet møter kravene i Åpenhetsloven.

Generell informasjon om rederiet og fartøyet

Nye Giske Havfiske AS eier og opererer 1 tråler, Atlantic Viking (LDCO), som bedriver trålfiske i Norsk sone i Nord-Atlanteren, inklusive Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. 

Rederiet er arbeidsgiver for 40-45 sjøfolk og 2 ansatte i administrasjonen, og de sjøansattes arbeidsforhold er regulert av Norsk lovgivning og tariffer mellom Fiskebåt og de relevante sjømannsorganisasjonene (NSF, NSOF og DNMF – alle disse er underlagt LO).

Atlantic Viking er en moderne tråler med flotte fasiliteter, som er bygget for å møte kravene om boforhold i mange år fremover. Rederiet er ISM godkjent og har god sikkerhetsstatistikk, og skipet betegnes som «grønt», underforstått lav risiko, i Sjøfartsdirektoratets databaser. 

Åpenhetsloven er implementert i selskapets styringssystem, på en sånn måte at de ansatte gjøres kjent med kravene gjennom det systemet de allerede kjenner. Styret har pålagt administrasjonen å sørge for at kravene følges opp på et tilfredsstillende nivå, mtp risikobilde og egenkapasitet.

Ovenstående gjør at rederiet og dets styre, anser faren for brudd på menneskerettigheter og forhold mellom partene i arbeidslivet som liten innenfor egen virksomhet.

Nye Giske Havfiske AS selger all fangst på auksjon via SUROFI (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA, og påvirker i svært liten grad hvem som kjøper fisken.

Selskapet har publisert på vår egen hjemmesiden hvor krav om innsyn kan rettes, og det er opprettet en egen avvikstype som skal ivareta at varslinger og krav om innsyn besvares i tide og på hensiktsmessig måte.

Negative konsekvenser og risiko forbundet med selskapets drift

Rederiet skal regelmessig gjøre en vurdering av våre leverandører og forretningspartnere med sikte på å kartlegge og vurderefaktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold i leverandørkjeden eller hos forretningspartnerne.

Vurderingen skal se hen til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og være risikobasert. Det kan blant annet legges vekt på følgende forhold:

-          Engasjementets størrelse og betydning, og om tilknytningen er ad hoc eller varig

-          Informasjon fra leverandørene/forretningspartnere

-          Informasjon som virksomheten mottar eller innhenter fra andre kilder

-          Generell kunnskap om bransjerisiko, geografisk,- produkt- og virksomhetsspesifikk   risiko

-          Egne vurderinger

Basert på ovenstående faktorer, skal rederiet hente inn en erklæring og eventuelt mer informasjon fra de leverandørene man ser at kan være i risikosonen.

Prosessen har i 2022 medført at det etter risikovurdering ble hentet inn egenerklæringer fra noen utvalgte leverandører, der selskapet så for seg potensielt forhøyet risiko. Dette kunne være basert på deres geografiske tilhørighet (produksjonsland) eller utstrakt bruk av innleide ansatte fra andre land.

Egenerklæringene vi har mottatt, har ikke gitt grunnlag for bekymring, og det er ikke iverksatt videre undersøkelser basert på disse.

Tiltak basert på aktsomhetsvurderingene i selskapet

Selskapet har ikke avdekket funn som gir grunnlag for å iverksette tiltak. Om det i fremtiden avdekkes hendelser eller forhold som er i strid med regelverket, vil selskapet følge disse hendelsene opp gjennom avvikssystemet. Dette er videre beskrevet i vårt styringssystem, spesielt i ISM Kapittel 7 og 9.

Det er viktig å merke seg at når man bygger et fartøy, så er man knyttet til mange leverandører så lenge fartøyet er i drift, mens andre leverandører enkelt kan skiftes ut.

Virkemidlene selskapet har tilgjengelig vil derfor være forskjellige alt etter hvilken leverandør det er snakk om, og det er derfor bestemt at selskapet må se an eventuelle reaksjoner i lys av dette.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil hovedsakelig være en periodisk prosess der vi går gjennom leverandørene våre årlig, men det vil også være en åpning for at enkelte segmenter eller leverandører aktsomhetsvurderes ut over den periodiske vurderingen.

Eksempel på prosessen i selskapet:

Prosessen rundt aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske

Har du spørsmål om denne artikkelen? Ta kontakt med oss.

Bjørn Inge Furuli
Operasjonssjef/Utpekt Person

Andre nyheter

Atlantic Viking var først ute med gjennomføring av kursing og øving på ammoniakklekkasje
ASK E-learning har i samarbeid med "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav" utviklet et kurs og en beredskapsøvelse med fokus på ammoniakklekkasje
4
November
2021
Storkveite om bord
Karene feirer ei skikkelig storkveite
4
November
2021
Prate-Smile-Løfte: Hjerneuken
21-27 november gjennomføres LHL Hjerneslag sin kampanjeuke for fokus på hjerneslag
4
November
2021
Nye Giske Havfiske sin holdning til åpenhetsloven
Nye Giske Havfiske er underlagt kravene i åpenhetsloven, noe som medfører at vi må forsikre oss så godt som mulig om at vår leverandørkjede overholder menneskerettighetene og sørger for anstendige arbeidsforhold for sine ansatte
4
November
2021
Informasjonskrav i henhold til åpenhetsloven
Åpenhetsloven krever at rederiet skal kunne ta imot krav om innsyn i vår praksis.
4
November
2021
ISM Godkjenning for 5 nye år
Den 2.februar fikk Atlantic Viking ISM godkjennelse for 5 nye år
4
November
2021
Bjørn Inge Furuli ansatt fra 1.november 2020
Bjørn Inge Furuli ansatt som Operasjonssjef og Utpekt Person i Nye Giske Havfiske fra 1.november 2020
Turskifte og verkstedopphold
Turskifte og verkstedopphold