Giske Havfiske,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1993.

Giske Havfiske,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1993.

Nye Giske Havfiske eier og driver tråleren FT Atlantic Viking, som fisker hovedsakelig i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiske etter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Giske Havfiske AS

Nye GiskeHavfiske eier og driver fabrikktråleren FT Atlantic Viking, som fiskerhovedsakelig i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiskeetter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Vår historie

Selskapet vart etablert som Giske Havfiske i 1993. Sidan den gong har selskapet drevet fiske med trål, både etter reker og kvitfisk.

Riston var heimehøyrande på Myklebust på Harøya. Den første Riston vart bygd i 1942. Det har tilsaman vore fem båtar med namnet Riston. Drifta var tråling og garn etter sild, øyepål og kvitfisk.
Småkvalfangst vart drifta i sommarhalvåret kvart år frå starten og til kvalfangsten tok slutt etter vedtak om totalfredning i 1987. Drifta vart leia av skipperane gjennom tre generasjonar, Kristoffer, Ragnar og Karl Otto Risbakk.

Rederiet gikk inn i 2006, då det gikk i lag med Giske Havfiske AS og kjøpte trålaren Sæviking av Herøy, som vart omdøpt til Atlantic Viking.

I 2013 vart det første nybygget levert til rederiet, som Atlantic Viking. Nye Giske Havfiske har lang erfaring med sikker og miljøvenleg operasjon av skip, òg i arktiske farvatn.

Selskapet driv for tida 1 trålar, MT Atlantic Viking.

MT Atlantic Viking

FT Atlantic Viking ble bygget ved Tersan i Tyrkia, og ble levert i september 2013. Skipet driver hovedsakelig tråling etter hvitfisk og reker, og har 21 personer på hvert skift i 1:1 rotasjon. Kvotefaktoren er 2,82.

Mer om fartøyet
No items found.